Struktura

Polski Związek Esperantystów (w skrócie PZE) jest dość dużą organizacją, zrzeszająca setki ludzi, aby można było zarządzać tak dużą organizacją oraz umożliwić realizowanie się jej członków potrzebna jest odpowiednia struktura organizacyjna. Wewnątrz PZE można wyróżnić dwa główne rodzaje podziałów tj. wg terytorium i wg zainteresowań. Do pierwszej grupy należą oddziały i koła a do drugiej sekcje. Natomiast do specjalnych zadań powoływane są komisje.

Do zarządzana całością jest powoływany Zarząd Główny, obecnie 8 osób: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i 4 członków zwykłych, który reprezentuje całą organizację oraz zażąda jej mieniem. Kontrolę nad działalnością Zarządu Głównego sprawuje Główna Komisja Rewizyjna (3 osoby).

Oddział - jest to jednostka terenowa PZE, w której zrzeszeni są członkowie z danej części kraju. Posiada zarząd (3 osoby) oraz komisję rewizyjną (3 osoby) a oddział musi należeć minimum 15 członków. Część składek członkowskich pozostaje w oddziale i stanowi fundusz na działania danego oddziału.

Sekcja - jest to jednostka tematyczna, zrzeszająca członków z różnych oddziałów zainteresowanych danym tematem lub chęcią działania na wspólnym polu. Przykładem sekcji jest Polska Młodzież Esperancka, która zrzesza wszystkich młodych ludzi należących do PZE.